ZÁruČnÉ podmienky na snehovÉ reŤAZE PEWAG

pewag

ZÁruČnÉ podmienky na snehovÉ reŤaze pewag

 

Na kvalitu snehových reťazí pewag dostanete záruku 24 mesiacov počínajúc dátumom predaja.

Prečítajte si, prosím, pozorne pred použitím pribalený návod a varovanie pred nesprávnym používaním. Zmluvné dojednania sa riadia platnými zákonmi danej krajiny a kvalita pewag snehových reťazí sa riadi podľa noriem ISO 9001.

1. Predpoklad na nárok vyplývajúci z reklamácie je dodržanie pokynov na prevádzku vozidla, montážneho a užívateľského návodu, ako aj varovanie pred nesprávnym používaním.

2. Do pewag záručných podmienok nepatria:

a) prirodzené opotrebenie
b) škody a vady spôsobené nesprávnym používaním, resp. obsluhou, zmenami, alebo neodborným zásahom do výrobku, alebo použitím neoriginálnych dielov pewag.
c) škody, ktoré neboli na výrobku v čase odovzdania

3. Vozidlo, na ktorom je výrobok použitý sa musí nachádzať v dobrom technickom stave.

4. Plnenie záruky sa vzťahuje výlučne na samotný výrobok. Všetky následné škody, akéhokoľvek druhu, sú zo záruky výrobku vylúčené.

5. Nároky zo záruky je nutné oznámiť ihneď po zistení formou reklamačného konania písomne ​​na reklamačnom formulári, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti na posúdenie oprávnenosti reklamácie, ako sú technické údaje, dôkaz dátumu nákupu, presný opis priebehu a okolností škodovej udalosti a pod. Mimo to je potrebné nám zaslať bezplatne celý výrobok, vrátane poškodených dielov na posúdenie.

6. Pri oprávnenej reklamácii, spadajúcej do podmienok záruky, si vyhradzujeme právo na bezplatné odstránenie závady: opravou, výmenou chybných dielov alebo náhradnou dodávkou. Hotovostné náhrada nie je možná.

7. Tieto záručné podmienky platia celosvetovo. Miestom plnenia pre obe časti je sídlo výrobcu.