VŠeobecnÉ obchodnÉ podmienky

ruky


Čl. I. VŠeobecnÉ ustanovenia

 

1. Spoločnosť METAS, s.r.o., so sídlom Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec,  IČO:  36  234 451,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11742/T, IČ DPH: SK2020173012, DIČ: 2020173012 (ďalej len „spoločnosť METAS“) vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými upravuje vzťahy medzi spoločnosťou METAS a jej klientmi.

2. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila so spoločnosťou METAS do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služby spoločnosťou METAS klientovi, osoba, s ktorou spoločnosť METAS rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj osoba s ktorou bol ukončený (z akéhokoľvek dôvodu) zmluvný vzťah.

3. Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú technické zariadenia zdvíhacie, a to podľa konkrétnych požiadaviek a špecifikácií zo strany klienta. Klient je oprávnený si vybrať tovar na základe aktuálnej ponuky spoločnosti METAS alebo na základe dohody so spoločnosťou METAS vyžiadať aj iný tovar podľa konkrétnej špecifikácie a požiadaviek klienta.

4. Službou (alebo službami) sa pre účely týchto VOP rozumie vykonanie Odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení zdvíhacích skupiny ,,C“ v zmysle § 13 vyhlášky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci   s technickými zariadeniami tlakovými,   zdvíhacími,   elektrickými   a plynovými  a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

5. VOP sú súčasťou zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou METAS a klientom a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich obsahu. Odchylné dojednania zmluvy podpísanej medzi spoločnosťou METAS a klientom majú prednosť pred znením VOP. VOP upravujú aj vzťahy po skončení obchodného vzťahu súvisiace s jeho  úplným vysporiadaním.

6. VOP sú dostupné v obchodných priestoroch spoločnosti METAS a na internetovej stránke http://www.metas.sk (ďalej len „internetová stránka“).

7. Spoločnosť METAS má právo jednostranne meniť VOP z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi spoločnosť METAS klientom zverejnením vo  svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu so spoločnosťou METAS. Nové znenie VOP bude zverejnené minimálne 10 dní pred dátumom ich účinnosti.

8. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou METAS a klientom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je klient spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho,  ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

ČL. ii ObjednÁvka tovaru alebo SLuŽby


1. Spoločnosť METAS na základe požiadavky klienta poskytne informačnú ponuku ústnou resp. písomnou formou (elektronicky)  s  definovaním  podmienok  dodania  tovaru (výber tovaru, množstvo, cena, termín dodania) alebo poskytnutia služby, pričom táto ponuka nie je pre spoločnosť METAS záväzná, ale slúži len na informovanie klienta o návrhu riešenia jeho požiadavky (ďalej len „informačná ponuka“). Klient sa na základe informačnej ponuky spoločnosti METAS rozhodne, či vykoná záväznú objednávku v súlade s bodom 3 tohto článku. Informačná ponuka je platná maximálne počas lehoty 60 dní od jej odoslania spoločnosťou METAS klientovi, ak spoločnosť METAS neuvedie priamo v informačnej ponuke, prípadne počas uvedenej lehoty 60 dní, výslovne inak (teda spoločnosť METAS môže určiť aj kratšiu lehotu viazanosti informačnou ponukou).

 1. 2. Návrh na uzavretie jednotlivej zmluvy so spoločnosťou METAS podáva klient formou objed- návky. Objednávka klienta musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa podľa tejto zmluvy považuje len objednávka čitateľná, s údajmi uvedenými v bode 3 tohto článku VOP. Objednávka môže  byť spoločnosti  METAS  zaslaná poštou na  adresu spoločnosti  zapísanú  v obchodnom registri, vykonaná osobne vo vzťahu k zodpovednej osobe spoločnosti METAS, prípadne poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti METAS uvedenú v čl. XIV týchto VOP. Všetky prijaté objednávky, a to v akejkoľvek forme, sú považované za záväzné    a sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy.
 2. 3.Klient uvedie v objednávke najmä tieto údaje:
  1. a) identifikáciu klienta (najmä obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo klienta alebo v prípade fyzickej osoby meno a priezisko, bydlisko a rodné číslo),

b) identifikáciu (popis) a množstvo objednávaného tovaru alebo požadovanej služby,
c) adresu miesta dodania tovaru alebo služby (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude dodaný alebo služba poskytnutá na adrese sídla spoločnosti METAS),
d) meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru alebo poskytnutiu súčinnosti pri vykonaní služby (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru alebo poskytnutiu súčinnosti je oprávnený klient, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec, ktorý sa preukáže hodnoverným dokladom, a to predovšetkým občianskym preukazom).

4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, spoločnosť METAS je oprávnená kontaktovať klienta a zabezpečiť odstránenie nedostatkov objednávky a jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie.

 • 5. Spoločnosť METAS má právo v prípadoch, kedy dodanie tovaru alebo poskytnutie služby neumožňujú objektívne dôvody na strane spoločnosti METAS, odmietnuť prijatie objednávky, a to v lehote do 10 pracovných dní po jej prijatí, o čom je spoločnosť METAS povinná bezodkladne informovať klienta.

 • A. Časť VOP týkajúca sa tovaru (čl. III až VII týchto VOP)

Čl. III kÚpna cena tovaru


  1. 1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa zaslanej informačnej ponuky zo strany spoločnosti METAS klientovi.

2. V rámci kúpnej ceny tovaru uvedenej v informačnej ponuke je zahrnutá odplata spoločnosti METAS za dodanie tovaru do miesta dodania určeného klientom len v prípade, ak je tak výslovne uvedené v informačnej ponuke. Výška ceny za dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky bude určená v informačnej ponuke alebo inak dohodnutá medzi zlmuvnými stranami; dodanie tovaru do zahraničia vždy podlieha osobitnému spoplatneniu podľa dohody strán.

3. Spoločnosť METAS si vyhradzuje právo zvýšiť kúpnu cenu tovaru oproti cenám podľa bodu 1 tohto článku v prípade preukázateľných  (podložených dokladmi) zvýšení cien od svojich dodávateľov (resp. od výrobcu tovaru) alebo iných objektívnych skutočností, ktoré nastali v čase po zaslaní informačnej ponuky a majú alebo môžu mať dosah na náklady spoločnosti METAS pri dodaní tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny tovaru je spoločnosť METAS  povinná klienta o tejto skutočnosti informovať a zistiť, či na existujúcich objednávkach trvá i v prípade zvýšenej ceny.

Čl. IV Uzavretie zmluvy


1. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky spoločnosťou METAS klientovi, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, elektronickou správou alebo formou poštovej prepravy). Za uzavretie zmluvy sa považuje aj prípad, ak (i) spoločnosť METAS aj napriek riadnemu doručeniu objednávky ani v lehote do 20 pracovných dní objednávku klienta neakceptuje (t.j. na ňu žiadnym spôsobom nereaguje), kedy sa zmluva považuje za uzatvorenú dvadsiatim prvým pracovným dňom po doručení objednávky spoločnosti METAS alebo (ii) spoločnosť METAS bez ďalšieho (napr. zaslania akceptácie objednávky) dodá klientovi tovar v zmysle doručenej objednávky; v takom prípade sa považuje zmluva za uzatvorenú momentom, kedy spoločnosť METAS dodá klientovi tovar v zmysle objednávky.

Čl. V SplatnosŤ kÚpnej ceny a platobnÉ podmienky


1. Klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti METAS uvedený na faktúre. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti METAS.

2. Spoločnosti METAS vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny (a teda aj nárok na vystavenie faktúry) po uzavretí zmluvy v zmysle čl. IV týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

 • 3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť METAS na základe objednávky klienta dodá, je  splatná do dátumu uvedeného na faktúre, nie však skôr ako 14 dní odo dňa vystavenia faktúry spoločnosťou METAS.

 • 4. Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti METAS podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou METAS písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky týkajúce sa konkrétnej objednávky tovaru.

 • 5. V prípade, ak je klient v omeškaní s platbou dohodnutej kúpnej ceny v rozsahu presahujúcom 1.000 EUR alebo v omeškaní s platbou aspoň jednej faktúry, je spoločnosť METAS oprávnená (i) pozastaviť dodanie tovaru alebo (ii) odmietnuť akúkoľvek ďalšiu objednávku klienta na dodanie tovaru alebo (iii) od zmluvy odstúpiť, a to podľa výberu spoločnosti METAS; tieto možnosti má spoločnosť METAS až do momentu, kedy klient uhradí celú výšku splatnej kúpnej ceny na účet spoločnosti METAS.

 • 6. Ak spoločnosť METAS objednaný tovar nemôže z objektívnych dôvodov dodať a ak sa s klientom nedohodnú na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je spoločnosť METAS povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu klientovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky klienta voči spoločnosti METAS.

Čl. VI podmienky dodania tovaru


1. Klient má možnosť osobného odber tovaru na adrese sídla spoločnosti METAS, a  to  v osobitne dohodnutý odberný deň a v hodinách od 7:00 do 15:30 počas pracovných dní. Spoločnosť METAS na základe žiadosti klienta uvedenej v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na dohodnutú adresu; náklady spojené s dodaním tovaru znáša klient alebo spoločnosť METAS údajov uvedených v informačnej ponuke alebo inej dohody strán.

2. Ak nie je medzi spoločnosťou METAS a klientom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť METAS dodať objednaný tovar najneskôr do 30 pracovných dní (mimo SO, NE, sviatkov) od uzavretia zmluvy.

 • 3. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť METAS odovzdá (i) klientovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo a (ii) iné dokumenty týkajúce sa konkrétneho tovaru v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy (najmä prehlásenie o zhode, certifikáty, návody alebo iná technická dokumentácia tovaru). Klient je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na dodací list čitateľne uviesť meno a priezvisko preberajúceho a jeho funkciu (v rámci štruktúry klienta), č. občianskeho preukazu, prípadne tiež názov spoločnosti v písomnej alebo tlačenej podobe, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť METAS oprávnená odmietnuť tovar klientovi odovzdať. Podpisom dodacieho listu klient potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený, nepoškodený a spolu s potrebnou dokumentáciou.

 • 4. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou).

 • 5. Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa faktúry vystavenej spoločnosťou METAS.

 • 6. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar môže byť dodaný spoločnosťou METAS aj po častiach a klient je takéto čiastočné plnenie povinný prijať. V prípade poskytnutia čiastkového plnenia bude fakturácia kúpnej ceny vykonávaná postupne, na základe samostatných faktúr vystavených vždy po čiastkovom dodaní tovaru.

Čl. VII reklamÁcie (reklamaČnÝ poriadok) a zÁruČnÁ lehota


1. Klient je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a prezrieť si kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo tovaru, nesprávny druh tovaru a zjavné vady alebo poškodenia tovaru pri dodávke je klient povinný reklamovať písomne prípadne osobne u spoločnosti METAS ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.

 1. 2. Na dodávaný tovar je klientovi poskytnutá záručná lehota 24 mesiacov; ak dĺžku záručnej lehoty v konkrétnom prípade určuje všeobecne záväzný právny predpis, je záručná lehota poskytnutá v takomto rozsahu. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany klienta záručná doba neplynie po dobu, po ktorú klient nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť METAS.

 2. 3. Pre prípadné vady tovaru je klient povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti METAS, najneskôr však do uplynutia záručnej doby; klient je povinný pri reklamácii tovaru použiť (vyplniť) nasledujúce údaje:
  1. a) identifikáciu klienta (najmä obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo klienta),

b) identifikáciu (popis) tovaru ktorého sa reklamácia týka,
c) čo najpresnejší popis vád tovaru a určenie času kedy sa vady tovaru objavili,
d) návrh požadovaného riešenia vady tovaru (najmä odstránenie vady, zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za nový alebo iný vyplývajúce z platnej a účinnej právnej úpravy);
e) meno a priezvisko kontaktnej osoby s ktorou je spoločnosť METAS oprávnená komunikovať v rámci reklamačného konania (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že oprávnenou osobou je akýkoľvek zamestnanec klienta).

Spoločnosť METAS je povinná reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa jej prijatia.

  • 4. Klient je povinný s dodaným tovarom nakladať v súlade s účelom jeho použitia a podľa poskytnutého návodu na jeho použitie prípadne inej dokumentácie dodanej spolu s tovarom a zároveň je povinný vykonávať starostilovsť (servis) tovaru prostredníctvom osôb oprávnených na výkon takejto činnosti, ak to vyžaduje platná a účinná právna úprava. V prípade porušenia niektorej z uvedených povinností spoločnosť METAS nezodpovedá za takto vzniknuté vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe.

  • 5. Spoločnosti METAS  nenesie  žiadnu  zodpovednosť  za  vlastnosti  a/alebo  vady  tovaru  ani v prípade, ak  klient  vykoná  na  tovare  akýkoľvek  neoprávnený  zásah  alebo  jeho  úpravu v dôsledku ktorej takáto vada na tovare vznikla alebo mohla vzniknúť.

  • 6. Za vadu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebovanie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. Spoločnosť METAS nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním, neodbornou montážou a servisnými zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi, úmyselným poškodením tovaru.


  B. Č
  asť VOP týkajúca sa služieb (čl. VIII až XI týchto VOP)

  Čl. VIII Odplata za sluŽBy


   1. 1. Odplata za poskytnutie služby bude určená podľa zaslanej informačnej ponuky zo strany spoločnosti METAS klientovi.


  2. Spoločnosť METAS si vyhradzuje právo zvýšiť odplatu oproti cene podľa bodu 1 tohto článku v prípade preukázateľných (podložených dokladmi) zvýšení cien od svojich dodávateľov (resp. od výrobcu tovaru) alebo iných objektívnych skutočností, ktoré nastali v čase po zaslaní informačnej ponuky a majú alebo môžu mať dosah na náklady spoločnosti METAS pri poskytovaní služby. V prípade zmeny odplaty je spoločnosť METAS povinná klienta o tejto skutočnosti informovať a zistiť, či na existujúcich objednávkach trvá i v prípade zvýšenej odplaty.

  Čl. IX uzavretie zmluvy o poskytnutÍ sluŽby


  1. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky spoločnosťou METAS klientovi, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, elektronickou správou alebo písomne formou poštovej prepravy). Za uzavretie zmluvy sa považuje aj prípad, ak (i) spoločnosť METAS aj napriek riadnemu doručeniu objednávky ani v lehote do 20 pracovných dní objednávku klienta neakceptuje (t.j. na ňu žiadnym spôsobom nereaguje), kedy sa zmluva považuje za uzatvorenú dvadsiatym prvým pracovným dňom po doručení objednávky spoločnosti METAS alebo (ii) spoločnosť METAS bez ďalšieho (napr. zaslania akceptácie objednávky) poskytne klientovi službu v zmysle doručenej objednávky; v takom prípade sa považuje zmluva za uzatvorenú momentom, kedy pracovníci Poskytovateľa prídu na miesto plnenia služby za účelom realizácie objednávky.

  Čl. X splatnosŤ odplaty a platobnÉ podmienky


  1. Klient  je  povinný  uhradiť  odplatu  za  službu  na  základe  faktúry  vystavenej spoločnosťou METAS, a to bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti METAS uvedený na faktúre.Odplata sa považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti METAS.

  1. 2. Spoločnosti METAS vzniká nárok na zaplatenie odplaty (a teda aj nárok na vystavenie faktúry) po uzavretí zmluvy v zmysle čl. IX týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

  2. 3. Odplata za službu je splatná do dátumu uvedeného na faktúre, nie však skôr ako 14 dní odo dňa vystavenia faktúry spoločnosťou METAS.

  3. 4. Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti METAS podľa pravidiel stanovených v tejto zmluve, pokiaľ nemá so spoločnosťou METAS písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky týkajúce sa konkrétnej objednávky.
  4. 5. V prípade  ak  je  klient  v omeškaní  s platbou  dohodnutej  odplaty  v rozsahu presahujúcom 1.000 EUR alebo v omeškaní s platbou aspoň jednej faktúry, je spoločnosť METAS oprávnená (i) pozastaviť dokončenie vykonania služieb alebo (ii) odmietnuť poskytnúť akúkoľvek ďalšiu službu alebo (iii) od zmluvy odstúpiť, a to podľa výberu spoločnosti METAS; tieto možnosti má spoločnosť METAS až do momentu, kedy klient uhradí celú výšku splatnej odplaty na účet spoločnosti METAS.

   

  Čl. XI podmienky vykonania sluŽby


  1. Ak nie je medzi spoločnosťou METAS a klientom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť METAS vykonať objednanú službu najneskôr do 30 pracovných dní (mimo SO, NE, sviatkov) od uzavretia zmluvy.

  2. O vykonaní služby vo vzťahu k technickému zariadeniu vyhotoví spoločnosť METAS správu, ktorá bude zodpovedať v tom čase platnej a účinnej právnej úprave, a následne takúto správu odovzdá klientovi.

  3. Klient je povinný umožniť Poskytovateľovi prístup k technickým zariadeniam, ktorých  sa majú týkať objednané služby, a to na mieste určenom v objednávke a v čase vopred dohodnutom so spoločnosťou METAS. Klient je povinný poskytnúť spoločnosti METAS tiež akúkoľvek ďalšiu súčinnosť, ktorá bude potrebná za účelom riadneho vykonania služby zo strany spoločnosti METAS (najmä mu predložiť dokumentáciu týkajúcu sa technického zariadenia, ktorého sa služby týkajú).

  4. V prípade, ak má poskytnutá služba akúkoľvek vadu, je klient povinný uplatniť zodpovednosť za takéto vady bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti METAS; klient je povinný uviesť špecifikáciu vady a požadovaný spôsob nápravy. Spoločnosť METAS je povinná reagovať na uplatnený nárok klienta najneskôr do 30 dní odo dňa jeho prijatia a v prípade, ak to bude povaha vady umožňovať, takúto vadu odstrániť bez zbytočného odkladu.

  • 5. Spoločnosť METAS je povinná vykonávať služby prostredníctvom osôb, ktoré sú v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy spôsobilé na výkon takejto činnosti. Spoločnosť METAS je oprávnená pri poskytovaní služby použiť subdodávateľa.

  • 6. Spoločnosť METAS nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek používanie, vykonávanie úprav alebo nakladanie klienta s technickým zariadením vo vzťahu ku ktorému poskytol služby.


  Všeobecná časť VOP

  Čl. XII vŠeobecnÉ ustanovenia


  1. V prípade, že klient prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne  sa  v  omeškaní  so  zaplatením kúpnej ceny za tovar alebo odplaty za služby alebo ich časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

  2. Orgánom dozoru spoločnosti METAS je:
  a) Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 243/2, 917 01 Trnava;
  b) Inšpektorát práce Trnava, J.Bottu č. 4, 917 01 Trnava.

  ČL. XIII odstÚpenie od zmluvy ak je klientom spotrebiteĽ


  1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri  predaji  tovaru  alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o  odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je k nahliadnutiu na internetovej stárnke  spoločnosti  METAS.  Pre  účely  tohto  článku  VOP  sú  dvojice  pojmov  (i)  klient     a kupujúci a (i) spoločnosť METAS a predávajúci vzájomne zameniteľné.

  1. 2. Odstúpenie a tovar je potrebné zaslať na adresu: METAS, s.r.o., Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec .

  2. 3. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14  dní  od  dňa  odstúpenia  od  zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

  3. 4. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

  4. 5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
   1. a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
    b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
    c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
    d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   1. e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
    f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
    g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
    h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
    i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
    j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
    k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
    l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  1. 6. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

  2. 7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  3. 8. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je  darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné  obohatenie  kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovaciej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

  4. 9. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré  budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

   

  ČL. XIV DoruČovanie pÍsomnostÍ


  1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou medzi spoločnosťou METAS a klientom sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom

  a) elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej zmluvnej strane, alebo
  b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2., ak sa na tomto mieste zmluvná  strana v čase  doručenia  zdržuje.  Za  deň  doručenia  písomnosti  sa  považuje  aj  deň,  v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

  1. 2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú
   1. a) v prípade klienta právnickej osoby - adresa sídla uvedená v obchodnom registri alebo objednávke;
    b) v prípade klienta fyzickej osoby – adresa bydliska uvedená v objednávke alebo získaná iným dostupným spôsobom (napr. z registra obyvateľov slovenskej republiky);
    c) v prípade spoločnosti METAS - adresa sídla uvedená v obchodnom registri;

   2. ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
   • 3. Písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny zmluvného vzťahu musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, s výnimkou prípadu zmeny VOP zo strany spoločnosti METAS, ktorá prebieha spôsobom ako je upravené v čl. I týchto VOP.

   • 4. Objednávky, pokyny, žiadosti, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa týchto VOP si zmluvné strany môžu adresovať aj e-mailom prostredníctvom kontaktných osôb, pričom takouto osobou vo vzťahu k určitej zmluvnej strane je taká osoba, ktorú táto  Zmluvná strana naposledy ako svoju kontaktnú osobu oznámila druhej zmluvnej strane.


  Čl. XV trvanie jednotlivej zmluvy

   

  1. Každý jednotlivý zmluvný vzťah založený medzi spoločnosťou METAS a klientom  možno skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.

  2. Ak niektorá zo zmluvných strán podstatne porušuje svoje povinnosti môže druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia.

  Čl. XVI ochrana osobnÝch Údajov

   

  1. Klient  uzavretím  kúpnej  zmluvy  vyhlasuje,  že  súhlasí  v zmysle  zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby spoločnosť METAS spracovala a uschovávala jeho osobné údaje a spracovávala ich vo svojich informačných systémoch. Spoločnosť METAS sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi klienta zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Klient udeľuje spoločnosti METAS tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov. Spoločnosť METAS po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klientom spoločnosti METAS.

   • 2. Spoločnosť METAS bude získavať osobné údaje výlučne na účel uzavretia zmluvy s klientom.

   • 3. Klienta má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti METAS vyžadovať:
   • - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti METAS;
   • - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   • - vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • - opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • - likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   • - likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

   • 4. Právo klienta možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z právnej úpravy alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana klienta, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

   • 5. Klient na základe písomnej žiadosti má právo u spoločnosti METAS namietať voči
   1. - spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   2. - využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. - poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

   • 6. Klient pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak klient nemá spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak klient nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba.

   Čl. XVii zÁvereČnÉ ustanovenia

   1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2016.

   1. 2. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.

   2. 3. Práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP nemôže žiadna zmluvná strana postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

   4.Odoslaním objednávky potvrdzuje klient spoločnosti METAS, že akceptuje VOP v znení platnom k momentu odoslania objednávky.